یکی از مهمترین ارکان در توسعه و پیشرفت شرکت های تجاری دانش بنیان ، پویایی واحد تحقیقات و بروز رسانی نیازهای مرتبط با فعالیت های

جاری شرکت می باشد بر همین اساس شرکت نوآوران سبز فردا در همان بدو تاسیس با ایجاد دپارتمان R&D بخش قابل توجهی از سرمایه

و پتانسیل خود را معطوف به تحقیقات و ایجاد روش های جدید در بهینه سازی و یا بومی سازی تکنولوژی های مورد نیاز در جامعه نموده است.

خرسندیم از این که توانسته ایم با تجارب بیش از یک دهه فعالیت در زمینه علوم و تحقیقات ، چاپ و نشر مقالات علمی ، ثبت اختراعات و پژوهشها ،

گامی عملی برداشته  و تنها بر پایه محقق نمودن فناوری ایده به محصول ایجاد اشتغال دانش بنیان را محقق نماییم .

این دپارتمان هم اکنون متشکل از تیم  محققین و نخبگان علمی کشور است.