“روزه یک روزه شد و عید آمد و دلها برخاست”

” می ز خمخانه بجوش آمد و می باید خواست”

ساقیا از دل من بی خبران را چه خبر ساز کنی

نکته از دیدن ما بود خطا هم ز اینجاست

این چه عاراست برم به دعا دست به هوا

پروانه دل ماست که اینجا برپاست

خلوت از دیدن وی پر شد از ایام سکوت

دل سودا زده را منزل ما پرس که عیار کجاست

مرغ سحری خواند ازان از لب دوست

آنکه برجان زندش نقش نقاب از ره ماست

” شهریار”

نوروز باستانی سال ۱۳۹۷ بر تمام ایرانیان خجسته باد